หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

สถานที่สอบ

สนง.คปภ.
ถ.รัชดาภิเษก
(ตรงข้ามศาลอาญา)
แผนที่

สนง.คปภ.
เขต 1
(วิภาวดี)
แผนที่

สนง.คปภ.ภาค 1 เชียงใหม่ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 11 สุราษฎร์ธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่

วันรับสมัคร/สอบ

สมัครวันที่ 1-10     สอบวันที่ 11-20
สมัครวันที่ 11-20   สอบวันที่ 21-30
สมัครวันที่ 21-30   สอบวันที่ 1-10

สมัครวันที่ 1-10   สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 11-20 สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 21-30 สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

จำนวน(รอบละ)

20

40

10

เวลาสอบ
(วันละ 2 รอบ)

สอบนายหน้าประกันวินาศภัย
รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

  

  หมายเหตุ
     1) ผู้สมัครสอบกับคปภ.ต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
     2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
     3) แต่งกายสุภาพ
     4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ 
     5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

   การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
   • กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ
     มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
 
   • ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท) 
     ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ
     และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่
18 ธันวาคม
2551)

   การขอรับใบอนุญาต 
   เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
  4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท


     


อบรมหลักสูตร ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย     

เงื่อนไขการอบรมติวสอบ

1.ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น สมัครที่นี่
2.หลังจากสมัครได้รหัสสมาชิกแล้ว ต้องโทรจองอบรมด้วยตนเอง
3.ค่าใช้จ่ายในการอบรม 50-150 บาท (ค่าอาหารกลางวัน)

สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยรอบพิเศษศรีกรุง

เงื่อนไขการสอบรอบพิเศษ

1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น สมัครที่นี่

หมายเหตุ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป

- กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   หัวข้อวิชาทำแบบทดสอบออนไลน์

      1.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่1

      2.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่2

      3.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่3

      4.วิชาความรู้ทั่วไป

      5.วิชาหลักการประกันภัย

      6.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1

      7.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่2

      8.วิชาพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 ( แก้ไข พ.ศ.2551 )

      9.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่1

     10.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่2


Tags : ติวสอบบัตรนายหน้าวินาศภัย , สมัครสอบบัตรนายหน้า , สอบบัตรนายหน้า

เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view