หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

     

       


          ก่อตั้งเมื่อ
        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานวราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยจำกัด
        (มหาชน)ขึ้นภายใต้ ชื่อ บริษัทสามัคคีประกันภัยจำกัด 


         ทุนจดทะเบียน
        จดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 0.6 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัว ทางธุรกิจ
        ทำให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ปี 2526 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนมากจาก
        5 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท 


         จุดเด่นของบริษัท 
        ปี 2544 บริษัทประสบผลสำเร็จในการยื่นขอรับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการประกันภัยรถยนต์ และใน
        เดือนกรกฎาคม2545 บริษัทได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 9002 ครบทุกระบบในองค์กร ปี 2549
        บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้
        เพื่อให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเพื่อให้
        สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ ของธนาคารที่มุ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะ “กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์” (SCB Group)
        มากยิ่งขึ้น โดยให้บริษัทในเครือสะท้อนความเป็นไทยพาณิชย์ร่วมกันด้วยชื่อและโลโก้ รวมถึงการร่วมกัน วางแผนการดำเนิน
        ธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 59.9
        การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเล
        และขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยมีความก้าวหน้าเติบโตมาเป็นลำดับ


เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view